Q.E.D.

Estudos da Herdanza Cultural

Análise e Protección do Patrimonio Cultural

Sobre nós

Somos un pequeno grupo de profesionais cunha ampla experiencia docente e investigadora que nos centramos no estudo e investigación da Herdanza Cultural (Patrimonio Cultural), tanto na súa vertente material como inmaterial. Con isto queremos contribuír á súa análise e estudo , a crear coñecemento, protección e visibilidade.

O noso equipo ten un marcado carácter multidisciplinar , virtude que consideramos imprescindible na actualidade, e coa que: Analizamos, documentamos, investigamos, asesoramos, xeramos coñecemento e axudamos na toma de decisións . A nosa formación pasa por doutoramentos, licenciaturas e graos en Historia, Historia da Arte, Filosofía, Antropoloxía e Psicoloxía; así como especializacións en arqueoloxía, autenticación de obras de arte, diagnóstico artístico, fotografía, taxación e xestión da seguridade.

O segundo piar de QED é o traballo colaborativo . Por iso, colaboramos con outras empresas do sector cultural e con profesionais de diferentes áreas (arquitectura, arqueoloxía, bibliotecas, restauración, produción...) para unir esforzos e coñecementos en aras dun traballo rigoroso.

Socios de APROHA

Os Nosos Servizos

Centramos as nosas liñas de actuación en dúas frontes de traballo relacionadas coa análise e protección do patrimonio cultural:

Unha dirixida a bens culturais tanxibles . Aquí o obxectivo é estudar, analizar ou diagnosticar obras de arte, bens culturais, pezas arqueolóxicas ou calquera elemento material susceptible de ter valor histórico artístico.

Outra dirixida aos bens culturais inmateriais, cuxa principal relevancia está nos bens inmateriais, que abrangue un amplo abano de posibilidades.

Bens Materiais

Bens Materiais

Concello de
Santiago de Compostela

Descrición dos Servizos

Reportaxes histórico-artísticos:

Realizamos análises, valoracións e informes de edificios e monumentos.

Inventario e catalogación de obras:

Inventariamos, documentamos e catalogamos obras de arte, realizando un seguimento histórico da peza e rexistrándoa cun rexistro completo.

Conservación preventiva:

Realizamos avaliacións mediante análise de mapas de danos e informes de estado das pezas. Impartimos formación básica para a súa boa conservación.

Diagnóstico artístico:

Realizamos diagnósticos de obras de arte para avaliar e identificar problemas presentes e potenciais, e buscar solucións.

Elaboración de materiais didácticos e divulgativos:

Creamos guías, documentos, libros e colaboramos con profesionais, institucións e medios culturais.

Proxectos expositivos:

Desenvolvemos proxectos expositivos de calquera tipo, especialmente unindo arte e ciencia, ou filosofía, arte e historia.

Fotografía do Patrimonio:

Realizamos imaxes para a documentación e diagnóstico (VIS, UV, pastoreo...) de obras de arte e bens culturais.

Xestión da bibliotecas:

Dixitalización, análise e catalogación de fondos documentais.

Asesoría museográfica e museolóxica:

Avaliamos plans directores e estratéxicos, accesibilidade e itinerarios. Desenvolvemento de conceptos expositivos e experiencias culturais.

Investigación histórica e documentación artística:

Realizamos investigacións históricas; Documentamos ou asesoramos sobre temas artísticos, históricos ou filosóficos.

Seguridade dos bens culturais:

Elaboración e revisión de protocolos de seguridade e plans de autoprotección de museos e coleccións.

Valoración de obras de arte:

Realizamos valoracións de obras de arte como expertos forenses para aportar un valor de mercado seguindo unha metodoloxía econométrica.

Accesibilidade e optimización de museos e rutas culturais:

Creamos ou revisamos accesibilidade cognitiva e intelectual para facilitar o acceso a diferentes colectivos (TEA, Alzheimer, persoas cegas...)

Análise e avaliación:

Estudiamos o estado dos itinerarios culturais, cidades, paisaxes urbanas e museos desde unha perspectiva global para analizalos e axudar na toma de decisións.